קבלן כח אדם

0
1880
התנאים לקבלת רישיון לפעול כקבלן כח אדם
קרדיט תמונה https://www.melamedlaw.co.il

כדי להשיג רישיון לפעול כקבלן כח אדם ישנם מספר תנאים לפיהם כל תאגיד, גוף או ישות משפטית אשר מעוניינים לקבל רישיון לפעול כקבלני כח אדם צריכים לפעול.

התנאים לקבלת רישיון לפעול כקבלן כח אדם:

  1. המצאת ערבות: על מבקש הרישיון להמציא ערבות בנקאית; המבקש ימציא ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת למילוי חובותיו כלפי עובדיו בהתחשב בהיקף העסק, זאת לפי תקנות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח-אדם (ערובה), התשנ”ו- 1996. שימו לב– אי המצאת ערבות במועד הנדרש עלולה להביא לסגירת תיק הבקשה
  2. הוכחת נסיון: על מבקש הרישיון להוכיח את ניסיונו; שלוש שנות ניסיון בניהול כח אדם או במתן שירות כח אדם של מבקש הרישיון או המנהל המועסק על ידו. מאחר וקבלת רישיון חדש זהו הליך מעט מסובך, יש צורך להוכיח שלחברה כבר יש את כל המערכות הדרושות לתפקוד כחברת כוח אדם וכי הגוף מותאם יותר לחידוש רישיון מאשר להנפקת רישיון חדש.
  3. על מבקש הרישיון להיות נקי מעבירות קודמות או עבר פלילי בחמש השנים שקדמו לבקשת הרישיון: לא הורשע מבקש הרישיון או ממלא תפקיד בכיר בעסקו בעבירה שיש עמה קלון, או בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כקבלן כח אדם או לחילופין כקבלן שירותים.
  4. קיום תנאים פיזיים וסניטריים נאותים: על משרדו של המבקש להיות בעל גישה לאנשים עם מוגבלויות, תנאים סביבתיים נאותים. כמו כן יהיה מחויב בהמצאותם של חדר המתנה וחדרי ראיונות מופרדים.


להלן מספר דברים שחשוב לדעת:

– על מבקש הרישיון לפנות בבקשה מסודרת לקבלת הרישיון למשרד הכלכלה ולפעול לפי השלבים שניתנו על ידם.

– משך הטיפול בבקשה אורך כשלושה חודשים במהלכם יוזמנו מנהלי העסק הבכירים לראיון במשרד הכלכלה.

– יהיו פעמים בהן יגיעו ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לבצע את והליך הרישוי במשרדי החברה וזאת בהתאם לשיקול דעת המשרד​.

– לא ניתן לדלג בין השלבים היות וכל שלב תלוי בהשלמת קודמו.

על פי דרישות משרד הכלכלה על מבקש הרישיון לצרף קו"ח ומסמכים מאשרים של ניסיון מבקש הרשיון או האדם שינהל את החברה עבורו. חשוב לזכור כי אי שיתוף פעולה עם הרשות יביא לסגירת תיק הבקשה לרישיון. כמו כן, אין באמור לעיל כדי למצות את מגוון הסוגיות העולות בכל מקרה ומקרה, ואנו ממליצים לא להסתפק באמור, ובכל מקרה להסתייע בייעוץ משפט. לקבלת סיוע ברישום חברה ורישוי חברת כוח אדם יש ליצור קשר עם ליאב מלמד, עו”ד (חשבונאי),

נייד. 050-6789898, פקס. 03-6565002

השאר תגובה

Please enter your comment!
Please enter your name here